OPUBLIKOWANO | 10 June
W dniu 24 maja 2021r. odbyło się Walne Zgromadzenie Członków.

Podczas walnego zgromadzenia między innymi jednogłośnie przyjęto absolutorium dla zarządu za 2020 rok, zatwierdzono sprawozdania rzeczowe i finansowe za 2020r. oraz ustalono wysokość składek. Dołączyć uchwały pod treścią.

 

Uchwała w spr. udzielenia absolutorium Zarządowi Uchwała w spr. ustalenia wysokości składek Uchwała w spr. zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej Uchwała w spr. zatwierdzenia sprawozdań rzeczowego i finansowego

OPUBLIKOWANO | 12 April
Walne Zgromadzenie odwołane

Niniejszym informuję, że Walne Zgromadzenie Członków zaplanowane na dzień 13 kwietnia 2021r. zostało odwołane w związku z nieulegającą poprawie sytuacją epidemiologiczną.

CEL DZIAŁANIA

Stowarzyszenie ma na celu wspieranie i rozwijanie idei samorządu terytorialnego oraz dążenie do rozwoju społeczno-gospodarczego jednostek samorządu terytorialnego tworzących obszar funkcjonalny kluczbork-namysłów-olesno poprzez: 1) wspólne planowanie rozwoju - uzgadnianie i rozstrzyganie zagadnień rozwojowych, 2) promowanie partnerskiego modelu współpracy jednostek samorządu terytorialnego i innych podmiotów, 3) integrację działań zmierzających do zrównoważonego rozwoju jednostek samorządu terytorialnego, 4) podejmowanie wspólnych inicjatyw gospodarczych i społecznych oraz realizacje wspólnych przedsięwzięć prorozwojowych, mających na celu zrównoważony, wszechstronny rozwój obszaru funkcjonalnego, 5) pozyskiwanie środków finansowych na realizację przedsięwzięć prorozwojowych i wspólną realizację projektów, 6) wymianę informacji i doświadczeń w zakresie wykonywanych zadań własnych stowarzyszonych jednostek samorządu terytorialnego, 7) administrowanie wspólną infrastrukturą i pozostałym posiadanym majątkiem, 8) promocję i działalność informacyjną, 9) współpracę z wszelkimi osobami oraz instytucjami o podobnych celach działania, 10) inne działania realizujące cele statutowe. Stowarzyszenie reprezentuje interesy jednostek samorządu terytorialnego zrzeszonych w obszarze funkcjonalnym kluczbork- namysłów-olesno i podejmuje się obrony tych interesów.